Regulamin

§ 1 D E F I N I C J E

Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

1. Sklep – Sklep internetowy www.fluff.pl

2. Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w Sklepie

3. Klient – osoba dokonująca zakupu Towaru w Sklepie

4. Regulamin – niniejszy regulamin; 5. Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta ze Sklepem;

Do umowy stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§ 2 I N F O R M A C J E O G Ó L N E

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu – określa zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

3. Sklep umożliwia nabywanie Towarów przez Internet, pod adresem: www.fluff.pl

4. Informacje o produktach w Sklepie, w tym opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.

6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.

7. Klient Sklepu zobowiązany jest do:
a) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego;
b) Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulamin

§ 3 . N E W S L E T T E R

Użytkownik może dokonać zamówienia na realizację usługi w postaci otrzymywania Newsletterów poprzez wypełnienie formularza na stronach internetowych Sklepu, za pośrednictwem którego Klient wyrazi zgodę na:
a) otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej
b) gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celów marketingowych. Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (zwane GDPR po angielsku lub RODO po polsku). Umożliwi to klientom sklepów lepszą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi administrowanymi przez sklepy, w których są zarejestrowani. Sklep przechowuje dane osobowe zarejestrowanych klientów w celu ułatwienia im zakupów, m.in. adresy dostawy lub historia zamówień, która daje możliwości korzystania z rabatów związanych z ilością zakupów w naszym sklepie.
c) dane osobowe klientów przechowywane przez nas, to wyłącznie dane podawane podczas rejestracji (* hasła przechowywane są w postaci zaszyfrowanej bez możliwości odszyfrowania) oraz dodatkowe adresy dodane w koncie klienta lub podczas zamówienia
d) nie przechowujemy danych płatniczych klientów podawanych na stronie podczas składania zamówienia (przy płatności kartą na stronie). Ponadto, wszystkie dane wprowadzane przez klientów na naszej stronie są szyfrowane certyfikatem SSL. Od początku istnienia, nasz sklep umożliwia klientom wgląd oraz edycję wszystkich swoich danych osobowych w koncie klienta
e) nowe rozporządzenie GDPR/RODO dodatkowo wymaga umożliwienia klientom wnioskowania o usunięcie wszelkich danych osobowych z naszego sklepu. W związku z tym, przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, wprowadzimy taką możliwość. Klienci będą mogli wnioskować o usunięcie swojego konta używając guzika w koncie klienta lub odpowiedniej opcji w formularzu kontaktowym. Uwaga, usunięcie konta klienta oznacza kompletne i nieodwracalne usunięcie danych osobowych klienta z naszego sklepu. * w naszym sklepie, weryfikacja hasła polega na porównaniu zaszyfrowanego hasła podanego przez klienta z zaszyfrowanym hasłem w naszej bazie danych

§ 4 Z A W A R C I E U M O W Y S P R Z E D A Ż Y

1. Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.
2. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
3. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie podczas zakupu na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi oraz wygenerowania rachunku.
4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Złóż zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia rachunku.
6. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną Sklepowi, celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdzenie zostanie pokazane na stronie Sklepu, na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany komunikat zawierający informacje dotyczące zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat ten jest potwierdzeniem otrzymania przez Sklep oferty nabycia Towarów przez Klienta.
8. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”) na wskazany przez niego adres e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów. 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
10. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia.
11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych PayPal lub Płatnosci24 lub płatność nie została uiszczona w określonym czasie.

§ 5 D O S T A W A I O D B I Ó R

1. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, wskazany podczas składania zamówienia, to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Produkty są dostarczone pod wskazany adres za pomocą firm spedycyjnych DHL, DPD, Poczta Polska, Paczkomaty InPost. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to maksymalnie 10 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po pojawieniu się koncie Sklepu w wybranym systemie płatności (PayPal, Dotpay, transakcje kartą kredytową przeprowadzone za pośrednictwem Dotpay, przelew bankowy) uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży i ewentualnych kosztów przesyłki.
2. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

§ 6 S P R Z E D A Ż , C E N Y , P Ł A T N O Ś C I

1. Cena danego Towaru podawana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w Sklepie, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. Ceny Towarów w Sklepie są cenami brutto. W polskiej wersji językowej podawane są w złotych polskich, a w angielskiej wersji w EURO. Klient ma możliwość zmiany waluty na EURO, przez wybór angielskiej wersji językowej.
3. Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. Sklep umożliwia dokonywanie płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayPal, Dotpay lub przelew bankowy przed dostawą. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.
4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.
5. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności ‘wysyłka za pobraniem’ klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
6. Dostępne formy płatności:
• Płatności za pośrednictwem PayPal
• Płatnosci za pośrednictwem Dotpay
• Transakcje kartą kredytową przeprowadzone za pośrednictwem Dotpay
• Przelew bankowy bezpośrednio na konto firmowe Fluff w mBanku.
FLUFF
Ul.Szwejka 36, 20-713 Lublin
NIP: 712-274-70-63
Numer rachunku bankowego: PL 81 1140 2004 0000 3702 7689 6217

§ 7 G W A R A N C J A , Z W R O T Y I R E K L A M A C J E

1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy, gdyż większość towarów wykonywana jest ręcznie, z wyjątkowych materiałów. Mogą wystąpić nieznaczne różnice w wyglądzie produktów.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie Sklepu, w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, jaki również ich modyfikacji.
4. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. W celu rozpoczęcia procesu reklamacji prosimy o pobranie i wypełnienie formularz reklamacji (Pobierz formularz reklamacji), który wraz z towarem, należy odesłać pod wskazany w nim adres (ul. Szwejka 36, 20-713 Lublin). Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską, Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Sklep zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
5. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
6. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest odesłanie Towaru w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wraz z Formularzem zwrotu stanowiącym dokument potwierdzający odstąpienie od umowy (Pobierz Formularz zwrotu) na adres korespondencyjny Sklepu (ul. Szwejka 36, 20-713 Lublin). Towar podlegający zwrotowi posiada oryginalnie wszyte metki, jest nieużywany i czysty, pozbawiony zapachu. Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Towaru. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę.
7. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego. 8. Koszty przesyłki dotyczące zwrotu/wymiany Towaru pozostają po stornie Klienta. Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

§8 K A R T Y U P O M I N K O W E

1. Zapisy ogólne: Niniejsze Zasady i warunki dotyczą kart upominkowych kupionych w Sklepie. Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub unieważnienia niniejszych Zasad i warunków bez uprzedzenia. Aktualną wersję Zasad i warunków można znaleźć na stronie www.fluff.pl Kart upominkowych można używać na stronie www.fluff.pl. Kartą upominkową można zapłacić za całe zamówienie lub jego część. Jeśli wartość karty upominkowej jest mniejsza niż wartość zakupu, możesz wybrać dodatkową metodę płatności, aby sfinalizować transakcję. Karty upominkowej można użyć tylko raz. Jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość zakupu, niewykorzystane środki nie zostaną zwrócone.
2. Okres ważności: Karta upominkowa jest ważna przez 1 rok od daty zakupu. Po upłynięciu okresu ważności nie można zapłacić kartą za zakupy. Karty upominkowej można użyć tylko raz.
3. Dostawa: Kartę upominkową Fluff otrzymasz w ciągu 5-10 dni roboczych po złożeniu zamówienia na terenie Polski za pomocą przesyłki kurierskiej. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu dostawy karty upominkowej. Jeśli nie uda się potwierdzić Twojego adresu, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy karty upominkowej.
4. Zwroty: Jeśli zdecydujesz się zwrócić produkty kupione za pomocą karty upominkowej, otrzymasz e-kartę upominkową, oraz, o ile została użyta dodatkowa metoda płatności, zwrot środków zapłaconych za pomocą tej metody płatności. E-karta upominkowa zostanie wysłana pocztą e-mail po przetworzeniu zwrotu. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie wysłana e-karta upominkowa. Jeśli nie uda się potwierdzić Twojego adresu e-mail, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy e-karty upominkowej. Kart upominkowych nie można wymieniać na gotówkę.
5. Gwarancja zwrotów: Masz 30 dni (licząc od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia) na anulowanie zamówienia niewykorzystanej karty upominkowej zakupionej online. W takim wypadku otrzymasz pełen zwrot kosztów łącznie z kosztem standardowej dostawy, ale bez kosztu zwrotu (jeśli będzie konieczne opłacenie zwrotu). Jeśli chcesz zwrócić kartę upominkową, skontaktuj się z nami pod adresem hello@fluff.pl
6. Ograniczenie odpowiedzialności Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kartę upominkową w wypadku jej zgubienia, kradzieży, lub zniszczenia. Karty upominkowe należy traktować tak jak gotówkę.

§ 9 P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I

1. Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (zwane GDPR po angielsku lub RODO po polsku). Umożliwi to klientom sklepów lepszą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi administrowanymi przez sklepy, w których są zarejestrowani. Sklep przechowuje dane osobowe zarejestrowanych klientów w celu ułatwienia im zakupów, m.in. adresy dostawy lub historia zamówień, która daje możliwości korzystania z rabatów związanych z ilością zakupów w naszym sklepie.
2. Dane osobowe klientów przechowywane przez nas, to wyłącznie dane podawane podczas rejestracji (* hasła przechowywane są w postaci zaszyfrowanej bez możliwości odszyfrowania) oraz dodatkowe adresy dodane w koncie klienta lub podczas zamówienia
3. Nie przechowujemy danych płatniczych klientów podawanych na stronie podczas składania zamówienia (przy płatności kartą na stronie). Ponadto, wszystkie dane wprowadzane przez klientów na naszej stronie są szyfrowane certyfikatem SSL. Od początku istnienia, nasz sklep umożliwia klientom wgląd oraz edycję wszystkich swoich danych osobowych w koncie klienta.
4. Nowe rozporządzenie GDPR/RODO dodatkowo wymaga umożliwienia klientom wnioskowania o usunięcie wszelkich danych osobowych z naszego sklepu. W związku z tym, przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, wprowadzimy taką możliwość. Klienci będą mogli wnioskować o usunięcie swojego konta używając guzika w koncie klienta lub odpowiedniej opcji w formularzu kontaktowym. Uwaga, usunięcie konta klienta oznacza kompletne i nieodwracalne usunięcie danych osobowych klienta z naszego sklepu. * w naszym sklepie, weryfikacja hasła polega na porównaniu zaszyfrowanego hasła podanego przez klienta z zaszyfrowanym hasłem w naszej bazie danych
5. Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są̨ do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są̨w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają̨ zrozumieć́, w jaki sposób Użytkownicy korzystają̨ ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
6. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać́plików cookies, może zmienić́ustawienia przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą̨jednak wpłynąć́na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
7. Szczegóły w zakładce www.fluff.pl

§10 P O S T A N O W I E N I A K O Ń C O W E

1. Administratorem i wyłącznym właścicielem Sklepu jest Soliss Jarosław Makowski, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Szwejka 36, 20-713 Lublin NIP 712-274-70-63. Adres korespondencyjny Sklepu: ul. Szwejka 36, 20-713 Lublin
2. Dane osobowe Klientów podawane podczas składania zamówienia w Sklepie są przetwarzane przez Sklep wyłącznie wcelu realizacji zamówień.
3. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez Sklep.
4. Do Umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.
8. Administrator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.
9. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.

© fluffkidswear.com 2019 ue logo

credit-cards